ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη

Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι
Η τέλεση των πολιτικών γάμων πραγματοποιείται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στα Πεζά. Παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας με την ταυτότητα σας. Ευχαριστούμε.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Μαγαράκη Αικατερίνη
Τηλ: 2813401167
e-mail: kmagaraki@0470.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση: Πεζά Τ.Κ. 70100

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες
Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας του. Η Αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, αναφέρονται στα παρακάτω αρχεία:

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της
μόνιμης κατοικίας του.

1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(χορηγείται από την υπηρεσία), όπου
δηλώνεται ότι
α)Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,
1351, 1352, 1354,1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου.
γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.
δ) Το Α.Φ.Μ.
ε) Το Α.Μ.Κ.Α.
στ) Ο Ασφαλιστικός Φορέας

4. Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5.Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη γάμου για τους χωρισμένους και
ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
6. Δημοσίευση για μία μέρα αναγγελίας γάμου σε μία ημερήσια τοπική
εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΑ ή ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ (δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον
καθένα). (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία
τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού - Όλα τα στοιχεία με Ελληνικά
γράμματα)
7. Παράβολο χαρτοσήμου 18€ (Κωδικός 2386) .
8. Αποδεικτικό κατοικίας ( Ε1).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο
ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

• Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι
υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν.
Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση
όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

• Το τέλος για την τέλεση του πολιτικού γάμου σύμφωνα με την υπ' αριθ.
906/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

100 € για γάμους 

Η τέλεση γίνεται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
στην οποία μπορεί να παρευρίσκεται και φωτογράφος της επιλογής τους.
• Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από
δύο μάρτυρες οι οποίοι πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και
συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την
ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους αν είναι αλλοδαποί.

Αρχεία
Για την Αίτηση Πολιτικού Γάμου πατήστε εδω: 

Για την Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου για μη μόνιμους  κάτοικους του δήμου πατήστε εδω: 
Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδω : 


Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς
Δικαιολογητικά για αλλοδαπους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:

  • Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία  Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη|).
  • Πιστοποιητικό γεννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  • Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου