ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη

Κανονισμοί & Τέλη

 Κανονισµός ύδρευσης ∆ήµου Αρχανών –Αστερουσίων .

Στα Πεζά σήµερα την 14η ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αρχανών –Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 27671/9-12-2011, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης....

Για να δείτε τον κανονισμό πατήστε εδω: