ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
08.02.2022
 

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Για την Ονομαστική Κατάσταση Υποψήφιων πατήστε εδώ:
Για τον Πίνακα αποκλειόμενων πατήστε εδώ:

Για την Πίνακα Επιλογης πατήστε εδω:

Για τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ: