ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
28.04.2021
 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρονού στον Σύνδεσμο - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρησης Περιβάλοντος Δήμου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ


 
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ –
ΤΕΜΕΝΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και του
άρθρου 64 του Ν.4590/2019.

Για τα σχετικό έντυπο, πατήστε εδώ: