ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
09.05.2022
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο Δήμος Αρχανών Αστέρουσιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αρχανών
Αστερουσίων, που εδρεύει στα Πεζά, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/05/2022 έως 19/05/2022

Για την Ανακοίνωση της Προκήρυξης πατήστε εδώ:


Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει:

Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων πατήστε εδώ:

Για την Αίτηση πατήστε εδώ: