ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
19.05.2022
 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022-05-18 ΟΑΕΔ (οδηγίες για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ)

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
και αποστολής συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ. στα γραφεία του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στα Πεζά
Ηρακλείου, Τ.Κ. 70100 Ηράκλειο Κρήτης,
Πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να είναι ευκρινή πρωτότυπα έγγραφα ή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων, διαφορετικά δεν θα γίνει τοποθέτηση
και η υπηρεσία μας θα ζητήσει αντικατάσταση του επιτυχόντα από τον ΟΑΕΔ.
Οδηγίες για το παρουσιολόγιο και τις δικαιούμενες άδειες θα βρείτε στην σελίδα 5
Τηλ. επικοινωνίας: 2813401139, 28134014140, 28134014144...

Γαι να δείτε την Πρόσκληση- Δικαιολογητικά Πατήστε εδώ: