ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
11.06.2022
 

10ης/2022 Πρακτικό Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων

 Στα Πεζά την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στα Πεζά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην αίθουσα συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αναγράφονται στην με αρ. πρωτ. 7601/03-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου . Η ανωτέρω πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018...

Για το Πρακτικό, πατήστε εδώ: