ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
23.06.2022
 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της ΜΕ ΑΡ. 8 /2022 Συνεδρίασης Δ.Σ ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Έγκρισης έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

 Στα Πεζά την 11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.30 το Δημοτικό
Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στα Πεζά του Δήμου
Αρχανών Αστερουσίων στην αίθουσα συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου, βάσει α) των
διατάξεων της παρ. 1, άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020) , η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021
και β) των οριζομένων στην με αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος
Β’) για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αναγράφονται
στην με αρ. πρωτ. 5806/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου .
Η ανωτέρω πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των
Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018 ...
Για το Πρακτικό πατήστε εδω:
Για να δείτε τα Εσοδα του 1ου Τριμήνου πατήστε εδω:

Για να δείτε τα Έξοδα του 1ου Τριμήνου πατήστε εδω:

Για τα Στοιχεια  Ισολογισμου 1ου Τριμήνου πατήστε εδω: