ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
23.06.2022
 

11ης /2022 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων

 Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς
την 24η
Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. - βάσει των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184
του N. 4635/19 και των οριζομένων στην με αρ. πρωτ. 39167/375/02-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της
ημερήσιας διάταξης:

Για την Πρόσκληση Συνεδρίασης πατήστε εδω: