ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
16.11.2022
 

Απόσπασμα από Πρακτικό της ΜΕ ΑΡ.18 /2022 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων για την Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022 Δήμου Αρχανών Αστερουσίων

Στα Πεζά την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεως δημοτικού συμβουλίου του δημοτικού καταστήματος Πεζών Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αναγράφονται στην με αρ. πρωτ. 15313/27-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Πολιτάκη Ματθαίου .
Η παρούσα πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στον Δήμαρχο Κοκοσάλη Εμμανουήλ, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

 

Για το Πρακτικό πατήστε εδώ:

Για της Δαπάνες Γ' Τριμήνου πατήστε εδώ:

Για τα 'Εσοδα Γ΄Τριμήνου πατήστε εδώ:
Για τα Στοιχεία Ισολογισμού Γ' Τριμήνου πατήστε εδώ: