ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
16.01.2023
 

1ης /2023 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων

 Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13.00 - βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 του N.4635/19 και των οριζομένων στην με αρ. πρωτ. 39167/375/02-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας
διάταξης...

Για την Πρόσκληση Συνεδρίασης πατήστε εδώ: