ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
25.05.2023
 

Καθιέρωση για το 2023 υπερωριακή απογευματινή εργασία με αμοιβή, σε υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και ΔΕ Ηλεκτρολόγων, για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

 Ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων Εμμανουήλ Γ. Κοκοσάλης, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010,¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 καθώς και του άρθρου 176 του ν.3584/07 περί ¨Κύρωσης του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων¨.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωσή του υποχρεωτικού ωραρίου» σύμφωνα με τις οποίες...

Για να δείτε την Aπόφαση Δημάρχου πατήστε εδω: