ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Εκτελεστική Επιτροπή

 Κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής βάση των Αρθρων 8,9 και 53


Εκτελεστική Επιτροπή

Κυριότερες αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής:

1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:
     Α. Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας,
     Β. Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
9. Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΝΩΝ –ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :4/2022
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Αρχανών Αστερουσίων
Στα Πεζά την 31η Οκτωβρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 η Εκτελεστική Επιτροπή Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στο
Δημοτικό κατάστημα Πεζών, κατόπιν της με αρ. πρ. 15213/26-10-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Κοκοσάλη Εμμανουήλ, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και στους Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Μεταξοχωρίου και Μυρτιάς , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν. 4071/2012 και 70 του N.4555/18 , για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης..
Για να δείτε το Πρακτικο πατήστε εδω:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1/2023 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Αρχανών Αστερουσίων 


Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 2 Μαρτίου 2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ: