ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχε
ιρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,
αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,
αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225),
αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.
β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου,
βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (άρθρο 73 παρ.1Β Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4685/20 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)
Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)
1. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας (σαμαράκια),ο καθορισμός κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων » Ρύθμιση κυκλοφορίας
2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 73 παρ.3 Ν.3852/2010)
4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.3852/2010)
5.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενειατάκη Χαρά

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βελεγράκης Κωνσταντίνος
2. Σαμαριτάκης Εμμανουήλ
3. Τζαγκαράκης Ιωάννης
4. Βασιλάκης Σπυρίδων
5. Κριτσωτάκης Γιώργος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1,Λαδουκάκη Ευαγγελία
2. Γιαννιδάκη –Κλίνη Χρυσούλα
3. Ευθυμίου Ευαγγελία
4. Δακανάλης Μιχαήλ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2022


Πρόσκληση
1/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδω:

Πρόσκληση
2/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

Πρόσκληση
3/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων


Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

Πρόσκληση 
5/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων


Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :

Πρόσκληση
6/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων


Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 2023


Πρόσκληση
1ης/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :

Πρόσκληση Λόγω Αναβολής

1ης/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2ης/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Αρχανών Αστερουσίων
Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 2023


 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Aρχανών-Αστερουσίων 
Για την Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής πατήστε εδω:
 
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α’) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.»

2) Εγκρίνει τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ως εξής:

α. Τζαγκαράκης Ιωάννης δημοτικός σύμβουλος Πρόεδρος της Επιτροπής, τον οποίο θα αναπληρώνει ο 
δημοτικός σύμβουλος Κουκάκης Γιάννης .
β. Αντωνιδάκη Ελένη –Καλλιόπη δημοτική σύμβουλος, την οποία θα αναπληρώνει η δημοτική 
σύμβουλος Λαδουκάκη Ευαγγελία.
γ. Τζούκας Ευάγγελος Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
τον οποίο θα αναπληρώνει Γιαλιά Μαρκέλλα Κοινωνική λειτουργός υπάλληλος του ίδιου τμήματος .
δ. Πρινιωτάκη Ειρήνη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου 
Αρχανών, την οποία θα αναπληρώνει Γιαννιδάκη Χαρίκλεια μέλος του ίδιου Συλλόγου .
ε. Τζώρτζογλου Παύλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Αρχανών, τον οποίο θα αναπληρώνει ο Μαρκάκης Γρηγόριος Αντιπρόεδρος του ίδιου Συλλόγου.
στ. Τριανταφυλλάκη Αθηνά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Αγίου Βασιλείου Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων «Βασιλειών Γλυκασμός», την οποία θα αναπληρώνει η Δρετάκη Χρυσούλα Πρόεδρος του ίδιου Συλλόγου .
ζ. i) Παπαστεφανάκη Άννα εκπαιδευτικός, την οποία θα αναπληρώνει η Κονταξάκη Βικτωρία Κοινωνική 
Λειτουργός και ii) Αλεξάκης Δημήτριος εκπαιδευτικός, τον οποίο θα αναπληρώνει ο Σταυρακάκης Ιωάννης εκπαιδευτικός.
 
Πρόσκληση
1/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ισότητας Φύλων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :

Πρόσκληση
3/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Αρχανών Αστερουσίων
Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5/2023 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρχανών Αστερουσίων


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα
πραγματοποιηθεί την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ: