ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχε
ιρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,
αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,
αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225),
αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.
β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου,
βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (άρθρο 73 παρ.1Β Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4685/20 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)
Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο. Στην εισήγηση, εφόσον δεν είναι ομόφωνη, αναγράφονται και οι απόψεις των μελών που μειοψήφησαν. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010)
1. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας (σαμαράκια),ο καθορισμός κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων » Ρύθμιση κυκλοφορίας
2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής. (άρθρο 73 παρ.3 Ν.3852/2010)
4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.3852/2010)
5.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενειατάκη Χαρά

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βελεγράκης Κωνσταντίνος
2. Σαμαριτάκης Εμμανουήλ
3. Τζαγκαράκης Ιωάννης
4. Βασιλάκης Σπυρίδων
5. Κριτσωτάκης Γιώργος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1,Λαδουκάκη Ευαγγελία
2. Γιαννιδάκη –Κλίνη Χρυσούλα
3. Ευθυμίου Ευαγγελία
4. Δακανάλης Μιχαήλ
Πρόσκληση
1/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδω:

Πρόσκληση
2/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

Πρόσκληση
3/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων


Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

Πρόσκληση 
5/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρχανών Αστερουσίων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :

Πρόσκληση
1/2022 Συνεδρίασης Επιτροπής Ισότητας Φύλων

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ :