ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ

Δημοτικές Επιχειρήσεις – Νομικά πρόσωπαΟι επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δήμου  Αρχανών - Αστερουσίων παρέχουν τη δυνατότητα ευέλικτης δομής και λειτουργίας έτσι ώστε αφ'' ενός να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και επιπλέον εισόδημα στο δήμο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών, την προώθηση των τοπικών εργασιών και την οικονομική σταθερότητα.

Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων έχει ιδρύσει και λειτουργεί τις παρακάτω επιχειρήσεις:

  • την  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (ΚΕΔΑΑ)
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου του Δήμου. Το προσωπικό της, τόσο τακτικό όσο και έκτακτο,
ανέρχεται στα 60 άτομα. Αποτελεί διαχειριστή των βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθμών, των ΚΔΑΠ και των δομών βοήθεια στο σπίτι, που λειτουργούν στους
κόλπους του οικείου Δήμου μέσω της ΕΕΤΑΑ. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο
χώρο του πολιτισμού, αλλά και του αθλητισμού στο επίπεδο της υλοποίησης των
προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τέλος
εκτός από τα προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ, υλοποιεί τα προγράμματα
επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων 55-67 ετών, αλλά και ατόμων με αναπηρίες
(ΑμΕΑ)

  • τον Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ)


  • τον Φο.Δ.Σ.Α Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρησης Περιβάλοντος Δήμων Ν.Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους
Με το υπ' αρ. ΦΕΚ 4/09-01-2011 Τεύχος Β΄ συστήθηκε ο Σύνδεσμος
Διαχείρισης Απορριμμάτων ως φορέας Ν.Π.Δ.Δ. στο Ν. Ηρακλείου με την
επωνυμία “Σύνδεσμος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών -Τεμένους”. Με
το υπ' αρ. ΦΕΚ Β/2256/31-12-2010 τροποποιήθηκε εκ νέου η συστατική πράξη
του Συνδέσμου
προκειμένου να γίνει μετατροπή του σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.).

Ως ΦΟΔΣΑ έχουμε τη νομική μορφή του Συνδέσμου ΟΤΑ. Ο Σύνδεσμος μας
έχει ως μέλη το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων (κατά τα 2/3) και το
Δήμο Ηρακλείου (κατά το 1/3) και η έδρα μας βρίσκεται στη θέση
ΡΗΜΑΜΠΕΛΛΑ της Τ.Κ. Μεταξοχωρίου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου
Αρχανών - Αστερουσίων.

Ο Σύνδεσμος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
σκοπεύει:
Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης για τη
συλλογή,
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση,
διάθεση των στερεών αποβλήτων της 8ης Διαχειριστικής ενότητας του
Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ-µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 7
της µε αριθ. 50910/2727/2003
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) µε στόχο την
προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισµό του
συνολικού όγκου αυτών
και µείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον,
καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων µέσω της επαναχρησιμοποίησης,
της ανάκτησης υλικών και
της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη
το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και την δηµόσια υγεία.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κασσώτακη Ειρήνη  2813401174
Κριτσωτάκη Καλλιόπη  2813401164
e-mail: sdparchankazan@0470.syzefxis.gov.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρονού στον
Σύνδεσμο - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρησης Περιβάλοντος Δήμου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣΓια τα σχετικό έντυπο, πατήστε εδώ: