ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Γνωρίστε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, Βρείτε πληροφορίες σε αυτό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετηθείτε ΑΜΕΣΑ
23.11.2021
 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

 Τι είναι το Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Σκοπός του ΚΗΦΗ Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων , μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα του ηλικιωμένου ατόμου.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως:
• στην προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
• στη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
• στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
• στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,
• στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης
• στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας ,
• στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος. Ενισχύεται η απασχολησιμότητα και η ισότιμη συμμετοχή των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων (φροντιστές) στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας στους άμεσα ωφελούμενους (ηλικιωμένοι).
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας
• στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των ηλικιωμένων αλλά και των επιφορτισμένων με τη φροντίδα τους ατόμων.
Με την πράξη αυτή επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των μειονεκτούντων, οικονομικά ή κοινωνικά, ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας είτε πρόκειται για τους ίδιους τους ηλικιωμένους είτε για τα άτομα που έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα του. Παράλληλα επιτυγχάνεται διευκόλυνση των φροντιστών (έμμεσα ωφελούμενοι) των ηλικιωμένων ως προς την ενσωμάτωση τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.), τα οποία κατοικούν στα όρια του δήμου. Το εν λόγω ΚΗΦΗ, εξυπηρετεί στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων τις Δημοτικές Ενότητες Ν Καζαντζάκη , Αρχανών ,και Αστερουσίων , με πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους και έκταση 335,38 τ.χλμ. Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων.

Η αλλαγή στα δημογραφικά δεδομένα και στη σύνθεση της οικογένειας έχει επιπτώσεις όπως: διεύρυνση της φτώχειας στον ηλικιωμένο πληθυσμό, αύξηση των νοικοκυριών που αποτελούνται από μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, αλλά και φαινόμενα εγκατάλειψης και κοινωνικής απομόνωσης. Είναι βασική προτεραιότητα η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ηλικιωμένων, η παραμονή στο οικείο περιβάλλον και η υποστήριξη τους με συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Στη κατεύθυνση αυτή δημιουργούνται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, ως νέος κοινωνικός θεσμός. Το ΚΗΦΗ Αρχανών - Αστερουσίων είναι μικρή μονάδα με δυνατότητα βραχείας φροντίδας ηλικιωμένων. Συνεργάζεται επίσης με τοπικούς φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και με μονάδες υγείας. Τα ΚΗΦΗ Απευθύνονται σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (με κινητικές δυσκολίες, με χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοια χωρίς διεγέρσεις κλπ), έχουν την ανάγκη ειδικής φροντίδας, είναι οικονομικά αδύνατοι, έχουν κοινωνικά προβλήματα και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή και σε περιπτώσεις όπου τα άτομα φροντίδας αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα που έχουν αναλάβει.
Παρέχουν κοινωνικοϋποστηρικτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης ηλικιωμένων που χρήζουν βοήθειας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας. Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων. Με τον τρόπο αυτό, τα ΚΗΦΗ συμβάλλουν στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού περιβάλλοντος των ηλικιωμένων, καθώς και στη διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης. Εξασφαλίζουν την παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο οικείο τους περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειας - κυρίως τις γυναίκες - που εργάζονται και παράλληλα έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας. Τα ΚΗΦΗ λειτουργούν ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ώρες εργασίας των μελών της οικογένειας.